SAN45 Series


Thiết bị truyền động SAN45

○ Độ cứng cao và cấu trúc nhỏ gọn

○ Nhận thực tốc độ cao với tốc độ tối đa 1000mm / s

○ Hành trình tiêu chuẩn Tối đa 2000mm

○ Lặp lại độ chính xác định vị trong vòng ± 5㎛

○ Cấu trúc vỏ thép không gỉ được áp dụng

○ Hệ thống thân thiện với môi trường được áp dụng với khả năng tạo bụi thấp, chống bụi và tiếng ồn thấp

○ Cấu trúc có thể được kết hợp theo cả hai hướng lên / xuống

○ Có thể kết hợp nhiều loại 2 ~ 4 trục

○ Dễ dàng ứng dụng các động cơ khác nhau

○ Độ chính xác cao được thực hiện bằng cách áp dụng trục cán và mài chính xác

SAN45

SAN45 Series

  Liên hệ: 0393.665.382

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  Model: SAN45

  SAN45-S model

  SAN45

  SAN45-PL model

  SAN45-PL

  PR type

  SAN45-PR

  PB type

  SAN45-PB

  Mã sản phẩm cụ thể:

  SAN4505-50S+2SR,SAN4505-50S+2SL,SAN4505-50PL+2SR,SAN4505-50PL+2SL,SAN4505-50PR+2SR,SAN4505-50PR+2SL,SAN4505-50PB+2SR,SAN4505-50PB+2SL,SAN4505-050S-2SR,SAN4505-050S-2SL,SAN4505-050PL-2SR,SAN4505-050PL-2SL,SAN4505-050PR-2SR,SAN4505-050PR-2SL,SAN4505-050PB-2SR,SAN4505-050PB-2SL,

  SAN4505-100S+3SR,SAN4505-100S+3SL,SAN4505-100PL+3SR,SAN4505-100PL+3SL,SAN4505-100PR+3SR,SAN4505-100PR+3SL,SAN4505-100PB+3SR,SAN4505-100PB+3SL,
  SAN4505-150S+3SR,SAN4505-150S+3SL,SAN4505-150PL+3SR,SAN4505-150PL+3SL,SAN4505-150PR+3SR,SAN4505-150PR+3SL,SAN4505-150PB+3SR,SAN4505-150PB+3SL,
  SAN4505-200S+3SR,SAN4505-200S+3SL,SAN4505-200PL+3SR,SAN4505-200PL+3SL,SAN4505-200PR+3SR,SAN4505-200PR+3SL,SAN4505-200PB+3SR,SAN4505-200PB+3SL,
  SAN4505-250S+3SR,SAN4505-250S+3SL,SAN4505-250PL+3SR,SAN4505-250PL+3SL,SAN4505-250PR+3SR,SAN4505-250PR+3SL,SAN4505-250PB+3SR,SAN4505-250PB+3SL,
  SAN4505-300S+3SR,SAN4505-300S+3SL,SAN4505-300PL+3SR,SAN4505-300PL+3SL,SAN4505-300PR+3SR,SAN4505-300PR+3SL,SAN4505-300PB+3SR,SAN4505-300PB+3SL,
  SAN4505-350S+3SR,SAN4505-350S+3SL,SAN4505-350PL+3SR,SAN4505-350PL+3SL,SAN4505-350PR+3SR,SAN4505-350PR+3SL,SAN4505-350PB+3SR,SAN4505-350PB+3SL,
  SAN4505-400S+3SR,SAN4505-400S+3SL,SAN4505-400PL+3SR,SAN4505-400PL+3SL,SAN4505-400PR+3SR,SAN4505-400PR+3SL,SAN4505-400PB+3SR,SAN4505-400PB+3SL,
  SAN4505-450S+3SR,SAN4505-450S+3SL,SAN4505-450PL+3SR,SAN4505-450PL+3SL,SAN4505-450PR+3SR,SAN4505-450PR+3SL,SAN4505-450PB+3SR,SAN4505-450PB+3SL,
  SAN4505-500S+3SR,SAN4505-500S+3SL,SAN4505-500PL+3SR,SAN4505-500PL+3SL,SAN4505-500PR+3SR,SAN4505-500PR+3SL,SAN4505-500PB+3SR,SAN4505-500PB+3SL,

  SAN4510-50S+2SR,SAN4510-50S+2SL,SAN4510-50PL+2SR,SAN4510-50PL+2SL,SAN4510-50PR+2SR,SAN4510-50PR+2SL,SAN4510-50PB+2SR,SAN4510-50PB+2SL,SAN4510-050S-2SR,SAN4510-050S-2SL,SAN4510-050PL-2SR,SAN4510-050PL-2SL,SAN4510-050PR-2SR,SAN4510-050PR-2SL,SAN4510-050PB-2SR,SAN4510-050PB-2SL,
  SAN4510-100S+3SR,SAN4510-100S+3SL,SAN4510-100PL+3SR,SAN4510-100PL+3SL,SAN4510-100PR+3SR,SAN4510-100PR+3SL,SAN4510-100PB+3SR,SAN4510-100PB+3SL,
  SAN4510-150S+3SR,SAN4510-150S+3SL,SAN4510-150PL+3SR,SAN4510-150PL+3SL,SAN4510-150PR+3SR,SAN4510-150PR+3SL,SAN4510-150PB+3SR,SAN4510-150PB+3SL,
  SAN4510-200S+3SR,SAN4510-200S+3SL,SAN4510-200PL+3SR,SAN4510-200PL+3SL,SAN4510-200PR+3SR,SAN4510-200PR+3SL,SAN4510-200PB+3SR,SAN4510-200PB+3SL,
  SAN4510-250S+3SR,SAN4510-250S+3SL,SAN4510-250PL+3SR,SAN4510-250PL+3SL,SAN4510-250PR+3SR,SAN4510-250PR+3SL,SAN4510-250PB+3SR,SAN4510-250PB+3SL,
  SAN4510-300S+3SR,SAN4510-300S+3SL,SAN4510-300PL+3SR,SAN4510-300PL+3SL,SAN4510-300PR+3SR,SAN4510-300PR+3SL,SAN4510-300PB+3SR,SAN4510-300PB+3SL,
  SAN4510-350S+3SR,SAN4510-350S+3SL,SAN4510-350PL+3SR,SAN4510-350PL+3SL,SAN4510-350PR+3SR,SAN4510-350PR+3SL,SAN4510-350PB+3SR,SAN4510-350PB+3SL,
  SAN4510-400S+3SR,SAN4510-400S+3SL,SAN4510-400PL+3SR,SAN4510-400PL+3SL,SAN4510-400PR+3SR,SAN4510-400PR+3SL,SAN4510-400PB+3SR,SAN4510-400PB+3SL,
  SAN4510-450S+3SR,SAN4510-450S+3SL,SAN4510-450PL+3SR,SAN4510-450PL+3SL,SAN4510-450PR+3SR,SAN4510-450PR+3SL,SAN4510-450PB+3SR,SAN4510-450PB+3SL,
  SAN4510-500S+3SR,SAN4510-500S+3SL,SAN4510-500PL+3SR,SAN4510-500PL+3SL,SAN4510-500PR+3SR,SAN4510-500PR+3SL,SAN4510-500PB+3SR,SAN4510-500PB+3SL,

  SAN4520-50S+2SR,SAN4520-50S+2SL,SAN4520-50PL+2SR,SAN4520-50PL+2SL,SAN4520-50PR+2SR,SAN4520-50PR+2SL,SAN4520-50PB+2SR,SAN4520-50PB+2SL,SAN4520-050S-2SR,SAN4520-050S-2SL,SAN4520-050PL-2SR,SAN4520-050PL-2SL,SAN4520-050PR-2SR,SAN4520-050PR-2SL,SAN4520-050PB-2SR,SAN4520-050PB-2SL,
  SAN4520-100S+3SR,SAN4520-100S+3SL,SAN4520-100PL+3SR,SAN4520-100PL+3SL,SAN4520-100PR+3SR,SAN4520-100PR+3SL,SAN4520-100PB+3SR,SAN4520-100PB+3SL,
  SAN4520-150S+3SR,SAN4520-150S+3SL,SAN4520-150PL+3SR,SAN4520-150PL+3SL,SAN4520-150PR+3SR,SAN4520-150PR+3SL,SAN4520-150PB+3SR,SAN4520-150PB+3SL,
  SAN4520-200S+3SR,SAN4520-200S+3SL,SAN4520-200PL+3SR,SAN4520-200PL+3SL,SAN4520-200PR+3SR,SAN4520-200PR+3SL,SAN4520-200PB+3SR,SAN4520-200PB+3SL,
  SAN4520-250S+3SR,SAN4520-250S+3SL,SAN4520-250PL+3SR,SAN4520-250PL+3SL,SAN4520-250PR+3SR,SAN4520-250PR+3SL,SAN4520-250PB+3SR,SAN4520-250PB+3SL,
  SAN4520-300S+3SR,SAN4520-300S+3SL,SAN4520-300PL+3SR,SAN4520-300PL+3SL,SAN4520-300PR+3SR,SAN4520-300PR+3SL,SAN4520-300PB+3SR,SAN4520-300PB+3SL,
  SAN4520-350S+3SR,SAN4520-350S+3SL,SAN4520-350PL+3SR,SAN4520-350PL+3SL,SAN4520-350PR+3SR,SAN4520-350PR+3SL,SAN4520-350PB+3SR,SAN4520-350PB+3SL,
  SAN4520-400S+3SR,SAN4520-400S+3SL,SAN4520-400PL+3SR,SAN4520-400PL+3SL,SAN4520-400PR+3SR,SAN4520-400PR+3SL,SAN4520-400PB+3SR,SAN4520-400PB+3SL,
  SAN4520-450S+3SR,SAN4520-450S+3SL,SAN4520-450PL+3SR,SAN4520-450PL+3SL,SAN4520-450PR+3SR,SAN4520-450PR+3SL,SAN4520-450PB+3SR,SAN4520-450PB+3SL,
  SAN4520-500S+3SR,SAN4520-500S+3SL,SAN4520-500PL+3SR,SAN4520-500PL+3SL,SAN4520-500PR+3SR,SAN4520-500PR+3SL,SAN4520-500PB+3SR,SAN4520-500PB+3SL,

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu