SK-S50P Series

CẢM BIẾN AN TOÀN SUN KWANG SK-S50P Series

SK-S50P Series

▷ 슬림형 라이트커튼

– 한국산업안전보건공단 S 인증 획득 / Chứng nhận của cơ quan Hàn quốc về An toàn Lao Động

– 렌즈간격 20mm / Trục Quang Học 20mm

– IP등급 65 / Bảo Vệ IP65

– 인터록 기능 / Chức năng khóa liên động

– EDM 기능 / Chức Năng EDM

– 크로스 감지 기능 / Phát hiện chéo

– 뮤팅 기능 (Option) / Tắt tiếng

– 블랭킹 기능 (Option)

– 보조출력 NPN 방식 / Ngõ ra NPN

Chưa có sản phẩm được đăng tải
Menu