A22B-10-O / A22B-10-S


 • Model: A22B-10-O / A22B-10-S
 • Tên sản phẩm: Công tắc dừng khẩn cấp
 • Maker: SAFECT
A22B-03

A22B-10-O / A22B-10-S

  Liên hệ: 0393.665.382

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  Công tắc dừng khẩn A22B-10-O / A22B-10-S

  A22B-01-O A22B-12-O A22B-06-O A22B-14-O
  A22B-01-S A22B-12-S A22B-06-S A22B-14-S
  A22B-10-O A22B-21-O A22B-60-O A22B-41-O
  A22B-10-S A22B-21-S A22B-60-S A22B-41-S
  A22B-02-O A22B-04-O A22B-22-O A22B-23-O
  A22B-02-S A22B-04-S A22B-22-S A22B-23-S
  A22B-03-O A22B-40-O A22B-33-O A22B-32-O
  A22B-03-S A22B-40-S A22B-33-S A22B-32-S
  A22B-30-O A22B-05-O A22B-13-O A22B-15-S
  A22B-30-S A22B-05-S A22B-13-S A22B-15-O
  A22B-11-O A22B-50-O A22B-31-O A22B-51-S
  A22B-11-S A22B-50-S A22B-31-S A22B-51-O
  • (주)세펙트
  • 조광형(A22L) 과 비조광형(A22B) 타입 선택
  • 헤드에 각인 방식으로 지워지지 않는 표식 “EMO” 및 “EMS”
  • 명판사용으로 구분이 용이
  • 더블접점 추가로 최대 6접점까지 사용가능(비조광형 타입) / 더블접점 추가로 최대 4접점까지 사용가능(조광형 타입)
  • 여러 종류의 가드로 스위치 보호 기능강화
  • 금속가드 구비

  A22B

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu